Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Γενικοί όροι συμμετοχής

 • Στα Aluminium in Architecture Awards 2022 μπορούν υποβληθούν μη υλοποιημένες μελέτες ή υλοποιημένα έργα κτηριακών κελυφών ή άλλων κατασκευών από αλουμίνιο με εκτενή σχεδιαστική υποστήριξη, πραγματοποιημένα από επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως: κατασκευαστικές εταιρείες – συστημάτων αλουμινίου, τεχνικές εταιρείες, μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία , τα οποία έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία (από 1/1/2016 έως 31/12/2021) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει, με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια, να καλύπτει το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.
 • Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
 • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
 • Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.
 • Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 • Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.
 • Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.
 • Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία.”

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site των βραβείων. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 21/01/2022:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας / επωνυμία έργου

Συμπληρώστε τον τίτλο της υποψηφιότητάς σας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Κατάσταση υλοποίησης έργου

Επιλέξτε εάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του.

3. Χρονικό πλαίσιο κατάστασης έργου

Επιλέξτε εάν η κατάσταση υλοποίησης του έργου έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία πενταετία (από1/1/2016 έως 30/12/2021).

4. Χώρα υλοποίησης έργου

Επιλέξτε την χώρα υλοποίησης έργου.

5. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί
(π.χ. BOUSSIAS).

6. Δημιουργοί / Συντελεστές (προαιρετικά)

Αναφέρετε τους συντελεστές του έργου σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση σε περίπτωση βράβευσης (π.χ. συνεργάτες, σύμβουλοι και μελετητές του έργου).

7. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Δώστε έμφαση στα στοιχεία εκείνα που κάνουν το προϊόν σας μοναδικό, ανταγωνιστικό και καινοτόμο στην κατηγορία που υποβάλλετε υποψηφιότητα. Συμπεριλάβετε ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα και χαρακτηριστικά που κρίνετε ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα σας. Καθώς το κείμενο υποψηφιότητας είναι μείζονος σημασίας κατά την αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας, σας ενθαρρύνουμε να δώσετε κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του project ή του προϊόντος και των χαρακτηριστικών του. Παρακαλούμε σε αυτό το κείμενο μη συμπεριλάβετε την επωνυμία εταιρειών ή δημιουργών/συντελεστών, εστιάστε μόνο στη λεπτομερή περιγραφή του έργου σας! Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα – άξονες (σ.σ. τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά):

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Παρουσιάστε  το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψιν.
 • Περιγράψτε το know how που προέκυψε από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

 • Αναφέρετε την επιλογή σας με βάση τη λογική αρχικό Κόστος vs Κόστος στο χρόνο ζωής του έργου.
 • Αναφέρετε αν προσφέρει προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία (π.χ. χρησιμοποιείτε στο έργο σας ελληνικά δομικά υλικά, έχει γίνει το έργο σας από ελληνική εταιρία; κτλ)
 • Είναι στα κριτήρια σχεδιασμού και υλοποίησης η Κυκλική Οικονομία (επανάχρηση, σχεδιασμός κυκλικότητας, αύξηση παραγωγικότητας των πόρων, βιωσιμότητα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα) και πως έχετε εντάξει στο έργο σας τις αρχές της;

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Αναφέρατε ποια στοιχεία του έργου το κάνουν λειτουργικό, ως προς τις βασικές χρήσεις του (πχ εστίαση, μόνιμης ή μικρής διάρκειας διαμονή, εργασία, ψυχαγωγία, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ)
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Σε περιπτώσεις υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε επισκευές κατασκευών, ποια είναι η συμβατότητα του επισκευαστικού υλικού με το υφιστάμενο υπόστρωμα υλικού ή συστήματος υλικών;
 • Υπάρχει κάποια πιστοποίηση του έργου και ποια είναι αυτή;
 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με το αίτημα του του φορέα του έργου.

 

Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας και του συνθέτη, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την  αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.

8. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και
όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία /ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

9. Media-ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των www.aluminiumawards.gr , τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

10. Media-Ready Image (1 – 3 φωτογραφίες, αρχείο: png, jpg έως 5ΜΒ)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

11. Gallery (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενό σας σας με οπτικό υλικό / φωτογραφίες.

12. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

13.Αναλυτικά σχέδια κατόψεων ,όψεων ,τομών, μακέτες (συνοδευόμενα από τα εκάστοτε απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών και όπου απαιτείται τρισδιάστατη κατασκευαστική σχεδίαση- συνοπτικά αρχεία (ή πινακίδες) σε μορφή pdf, έως 4 αρχεία, μεγέθους μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε σχέδια της κατασκευής, κατόψεις, μακέτες (σε pdf) καθώς και τεχνική έκθεση του έργου με τις απαραίτητες αναφορές στα σχέδια, περιγραφές και τυχόν στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

14. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας (https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678).

Για συμβουλές πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή

Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από συμβούλους εταιρειών, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, κτλ. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.
 
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογούνται με έναν συνολικό βαθμό, σε κλίμακα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι το άριστο) σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης:

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Concept Σχεδιασμού (όραμα και στόχος έργου)
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία & προκλήσεις του έργου
 • Αισθητικό αποτέλεσμα & συμβατότητα με το περιβάλλον

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

 • Κυκλική Οικονομία (επανάχρηση, σχεδιασμός κυκλικότητας, αύξηση παραγωγικότητας των πόρων, βιωσιμότητα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα)
 • Αρχικό Κόστος vs Κόστος στο χρόνο ζωής
 • Προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

 • Ποιότητα εφαρμογής και δυσκολία υλοποίησης των κατασκευών αλουμινίου
 • Προδιαγραφές / Πιστοποιήσεις απαραίτητες ανάλογα την κατηγορία (όπως αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση, θερμομονωτική ικανότητα/ συνεισφορά, ηχομονωτική ικανότητα/ συνεισφορά, ανθεκτικότητα στη διάβρωση, λειτουργικότητα, ασφάλεια)
 • Μηχανικές & λειτουργικές παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας
 • Λειτουργικότητα & εργονομία
 • Επάρκεια αντοχής, δυσκαμψίας & ανθεκτικότητας κατασκευής

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1 – 2 υποψηφιότητες: 300 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 230€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 210€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 190€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 180€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.