Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Αluminium in Architecture Awards 2021 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως: κατασκευαστικές εταιρείες – συστημάτων αλουμινίου, τεχνικές εταιρείες, μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία για έργα που έχουν υλοποιηθεί (έργα ολοκληρωμένα ή έργα σε εξέλιξη, ή έργα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η μελέτη τους και ο σχεδιασμός τους) την τελευταία πενταετία (από1/1/2015 έως 30/12/2020) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, αποδέχεστε τη διαδικασία αξιολόγησής και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την λήξη της προθεσμίας, 22.01.2021:

 • Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που σας υποδεικνύει το site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]
* Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι μη επιστρέψιμο

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Όνομα έργου

Συμπληρώστε το όνομα του έργου με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Κατάσταση υλοποίησης έργου

Επιλέξτε εάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ή βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του.

3. Χρονικό πλαίσιο κατάστασης έργου

Επιλέξτε εάν η κατάσταση υλοποίησης του έργου έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία πενταετία (από1/1/2015 έως 30/12/2020).

4. Χώρα υλοποίησης έργου

Επιλέξτε τη χώρα υλοποίησης έργου.

5. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες επιτρέπεται να είναι περισσότερες από μία.

6. Συντελεστές (προαιρετικά)

Αναφέρετε τους συντελεστές του έργου (π.χ. συνεργάτες, σύμβουλοι, σχεδιαστές, μελετητές, άλλοι συντελεστές).

7. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας* (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε το έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας ή του πελάτη σας.
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψιν.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Προσθέστε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.

Σημ.: Η ποιότητα και παρουσίαση του κειμένου της εκάστοτε υποψηφιότητας παίζει ρόλο στην αξιολόγηση.

8. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

9. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

10. Φωτογραφίες (προαιρετικά έως 5 – 10 αρχεία .jpg μέχρι 5ΜΒ το αρχείο)

Είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο με φωτογραφίες του έργου ή οπτικό υλικό. Το οπτικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς του στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής του, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, σε περίπτωση που διακριθείτε.

11. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας (π.χ. δημοσιεύσεις, άρθρα, αφιερώματα που αναφέρονται στο έργο).

12. Video link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας (π.χ. https://www.youtube. com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).

13. Γραφήματα | Κατόψεις έργων (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα, κατόψεις έργων εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής.


Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Σημ.: Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία (awards of the year), είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:


 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφειά με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Κριτήρια που θα ληφθούν υπόψιν είναι τα ακόλουθα:

 • Concept Σχεδιασμού
 • Αισθητικό αποτέλεσμα και συμβατότητα με το περιβάλλον
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και προκλήσεις του έργου
 • Ποιότητα και δυσκολία υλοποίησης των κατασκευών αλουμινίου
 • Προδιαγραφές/ Πιστοποιήσεις (όπως αεροδιαπεραιότητα, υδατοστεγανότητα, ανεμοποίηση, θερματοπερατότητα, ηχομόνωση, ανθεκτικότητα στη διάβρωση, λειτουργικότητα, ασφάλεια)
 • Κυκλική Οικονομία (βιωσιμότητα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα)
 • Κόστος και χρόνος ζωής
 • Συμβολή στην ελληνική οικονομία

Κόστος Υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 300 € + 24% Φ.Π.Α.
Από 3 έως 8 υποψηφιότητες: 200 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
Από 9 έως 20 υποψηφιότητες: 180 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
Από 21 και άνω: 150 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.


Τα Οφέλη των Νικητών

 • Προβολή της εταιρείας ως νικήτριας σε όλη την αγορά, σε όλους τους opinionleaders, τα υψηλόβαθμα στελέχη, τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρηματικών φορέων.
 • Προβολή στα μέσα της Boussias Communications. Στα σχετικά με τα βραβεία περιοδικά και newsletters: πολυσέλιδο αφιέρωμα στην τελετή και ανάρτηση πίνακα νικητών.
 • Δημοσίευση της διάκρισης ως είδησης σε άλλα newsletters ή έντυπα μας, που απευθύνονται στην αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Website των βραβείων: Αφιέρωμα στην τελετή, φωτογραφίες όλων των βραβεύσεων και ανάρτηση πίνακα νικητών, βίντεο της τελετής απονομής.
 • Paid Advertising για την προβολή των νικητών, του photogallery με πολύ αυξημένο reach.
 • Δημοσιότητα σε τρίτα μέσα-χορηγούς επικοινωνίας: Aποστολή Δελτίου Τύπου για την τελετή απονομής (που συμπεριλαμβάνει ονομαστικά τους νικητές) την επόμενη ημέρα της τελετής, σε όλα τα κλαδικά ή ειδησεογραφικού περιεχομένου μέσα. Δημοσιότητα με Δελτία Τύπου και ειδήσεις, στους χορηγούς επικοινωνίας των βραβείων.
 • Αξιοποίηση της βράβευσης από τους νικητές. Την επόμενη ημέρα οι νικητές λαμβάνουν το δικό μας Δελτίου Τύπου και τις φωτογραφίες της βράβευσης τους, ώστε να στείλουν δικό τους Δελτίο Τύπου για την επιτυχία τους, μεγιστοποιώντας την προβολή τους στα μέσα που τους ενδιαφέρουν.
 • Λαμβάνουν το λογότυπο/sticker του βραβείου τους, το οποίο μπορούν να τοποθετήσουν για τον επόμενο χρόνο, στις συσκευασίες τους, τα καταστήματα τους, το website τους και σε όποια εταιρική επικοινωνία τους επιθυμούν, προβάλλοντας στους πελάτες τους τη διάκριση τους.

Strategic Alliance

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build